Ga naar inhoud

Welkom Pokémon Trainer

Log alsjeblieft in login of registreer

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 
 1. Pokéreus: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Mina Krusemanstraat 24, 3207 DE te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84905026. 
 2. Klant: eenieder met wie Pokéreus een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 3. Partijen: Pokéreus en de Klant gezamenlijk. 
 4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces in de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Pokéreus zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten. 
 5. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Pokéreus aan de Klant te leveren zaken, waaronder Pokémon-artikelen, zoals Pokémonkaarten begrepen kunnen zijn. 
 6. Webwinkel: www.pokereus.nl.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pokéreus in de Webwinkel en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
 1. Elk aanbod van Pokéreus is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. Pokéreus kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling door de Klant. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal deze zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk één werkdag, worden terugbetaald. 
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Pokéreus dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 
 3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling in de Webwinkel door de Klant is afgerond en verstuurd. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Klant worden bevestigd.
ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT 
 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Klant de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen herroepen. Indien de Klant in de Webwinkel meerdere items aan de winkelmand heeft toegevoegd, kan het herroepingsrecht worden ingeroepen ten aanzien van elk individueel item. 
 2. De Klant heeft geen herroepingsrecht bij: de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. Deze gronden zijn voor het huidige productaanbod van Pokéreus niet relevant, maar indien daarvan in toekomstige gevallen toch sprake is, zal de betreffende uitsluitingsgrond uitdrukkelijk in het aanbod bij het betreffende Product worden vermeld. 
 3. De Klant kan de Overeenkomst herroepen door daartoe door gebruikmaking van het door Pokéreus aangeboden modelformulier voor herroeping, per e-mail of een andere ondubbelzinnige verklaring, een verzoek in te dienen bij Pokéreus. Zo spoedig mogelijk nadat Pokéreus in kennis is gesteld van het voornemen van de Klant om de Overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Pokéreus de herroeping van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Klant mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen. Geleverde Pokémonkaarten mogen dan ook niet uit de versealde verpakking worden genomen. Indien de Klant in strijd handelt met vorenstaande, is Pokéreus gerechtigd waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen overeenkomstig het bepaalde in lid
 5. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Pokéreus retourneren. 
 6. De Klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Pokéreus is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Klant ontvangen betaling. In geval van geleverde Pokémonkaarten is van waardevermindering in elk geval sprake als de sealing van de geleverde Pokémonkaarten is verbroken. 
 7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Klant het herroepingsrecht conform lid 3 heeft ingeroepen. 
 8. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Klant. 
 9. Pokéreus zal de eventueel reeds van de Klant ontvangen betaling met betrekking tot dat gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping van de Overeenkomst aan de Klant terugbetalen, mits de Producten door Pokéreus zijn terugontvangen, dan wel door de Klant is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de verzendkosten die door de Klant in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.
ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN 
 1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Producten op locatie van Pokéreus aan de Einsteinweg 11-G te Hellevoetsluis door de Klant worden afgehaald. Afhalen van de Producten zoals hiervoor bedoeld, geschiedt uitsluitend op een nader tussen Partijen overeen te komen dag en tijd. 
 2. In geval van bezorging behoudt Pokéreus zich het recht voor de bestelling in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Klant in verband met het herroepingsrecht pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Klant in ontvangst is genomen. 
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen. 
 4. Indien niet uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen, is Pokéreus wettelijk verplicht te leveren binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Indien wél een levertijd is overeengekomen, betreft dit slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien Pokéreus niet binnen dertig dagen respectievelijk de overeengekomen leveringstermijn levert, treedt het verzuim van Pokéreus pas in als de Klant Pokéreus een Schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Pokéreus alsnog tot levering dient over te gaan en levering ook na verstrijken van deze termijn is uitgebleven. Pas in geval het verzuim van Pokéreus is ingetreden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop het verzuim van Pokéreus betrekking heeft, te ontbinden en maakt hij aanspraak op evenredige terugbetaling dan wel kwijtschelding. Een enkele overschrijding van de leveringstermijn biedt de Klant dan ook geen aanspraak op enige compensatie. 
 5. Indien Pokéreus als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.
ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT 
 1. Pokéreus staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit). 
 2. Het recht van de Klant op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een Product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Klant ter zake bij Pokéreus is geklaagd. 
 3. Geen grond voor klachten en aanspraken op non-conformiteit, zijn gebreken van Producten als gevolg van een na de levering van buitenkomende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Pokéreus toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf en onjuist of onoordeelkundig gebruik. 
 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Pokéreus worden geretourneerd.
 5. In geval de Klant een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Klant aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Pokéreus zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT 
 1. Pokéreus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem volgens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportbeperkingen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, arbeidsongeschiktheid van personeel, brand, maatregelen van enige overheid, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur dat die door Pokéreus wordt gebruikt.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan een maand voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. Indien Pokéreus bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN 
 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele verzendkosten. Verzending geschiedt voor de Klant kosteloos vanaf een bestelbedrag van € 150,-, mits aflevering binnen Nederland of België plaatsvindt. In geval van bezorging binnen Spijkenisse of Hellevoetsluis, geschiedt aflevering kosteloos vanaf een bestelbedrag van € 10,-. 
 2. Betaling dient te geschieden middels een van de daartoe door Pokéreus aangeboden betaalmethoden. In geval van vooruitbetaling is Pokéreus niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. 
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 
 4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. Ter zake wordt niet in het nadeel van de Klant afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID 
 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Klant de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Pokéreus kan worden toegerekend. 
 2. De aansprakelijkheid van Pokéreus is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Pokéreus betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID 
 1. Klachten kunnen per e-mail of anderszins Schriftelijk bij Pokéreus worden ingediend. 
 2. Bij Pokéreus ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Indien een klacht van de Klant niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN 
 1. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
 2. Alle door Pokéreus aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van Pokéreus totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen. 
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Pokéreus een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Klant is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Pokéreus Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

Je winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Je verlanglijstje