Ga naar inhoud

Welkom Pokémon Trainer

Log alsjeblieft in login of registreer

Retourbeleid

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT  

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Klant de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen herroepen. Indien de Klant in de Webwinkel meerdere items aan de winkelmand heeft toegevoegd, kan het herroepingsrecht worden ingeroepen ten aanzien van elk individueel item. 
2. De Klant heeft geen herroepingsrecht bij: de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. Deze gronden zijn voor het huidige productaanbod van Pokéreus niet relevant, maar indien daarvan in toekomstige gevallen toch sprake is, zal de betreffende uitsluitingsgrond uitdrukkelijk in het aanbod bij het betreffende Product worden vermeld. 
3. De Klant kan de Overeenkomst herroepen door daartoe door gebruikmaking van het door Pokéreus aangeboden modelformulier voor herroeping, per e-mail of een andere ondubbelzinnige verklaring, een verzoek in te dienen bij Pokéreus. Zo spoedig mogelijk nadat Pokéreus in kennis is gesteld van het voornemen van de Klant om de Overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Pokéreus de herroeping van de Overeenkomst per e-mail bevestigen. 
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Klant mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen. Geleverde Pokémonkaarten mogen dan ook niet uit de versealde verpakking worden genomen. 
5. Indien de Klant in strijd handelt met vorenstaande, is Pokéreus gerechtigd waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen overeenkomstig het bepaalde in lid Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Pokéreus retourneren. 
6. De Klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Pokéreus is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Klant ontvangen betaling. In geval van geleverde Pokémonkaarten is van waardevermindering in elk geval sprake als de sealing van de geleverde Pokémonkaarten is verbroken. 
7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Klant het herroepingsrecht conform lid 3 heeft ingeroepen. 
8. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Klant. 
9. Pokéreus zal de eventueel reeds van de Klant ontvangen betaling met betrekking tot dat gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping van de Overeenkomst aan de Klant terugbetalen, mits de Producten door Pokéreus zijn terugontvangen, dan wel door de Klant is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de verzendkosten die door de Klant in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

Je winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Je verlanglijstje