Ga naar inhoud

Welkom Pokémon Trainer

Log alsjeblieft in login of registreer

Privacyverklaring Pokéreus

Pokéreus respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Pokéreus worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.pokereus.nl (hierna: “de website”). Pokéreus acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Pokéreus zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Pokéreus verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:
 1. Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Pokéreus.
  Van deze grondslag is sprake wanneer u een bestelling op de website plaatst betreffende de levering van producten. In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt Pokéreus uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals een door Pokéreus aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten en een online betaalprovider voor het afwikkelen van uw betaling via de website.
 2. Een gerechtvaardigd belang van Pokéreus.
  Van deze grondslag is sprake bij:
  a) het door Pokéreus automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Pokéreus ingeschakelde hostingpartij die de exploitatie en het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website ontvangen persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Pokéreus deugdelijk te kunnen laten werken;
  b) het gebruik door Pokéreus van boekhoudsoftware waardoor uw persoonsgegevens bij de exploitant van deze software kunnen worden opgeslagen. Dit om de administratie en boekhouding van Pokéreus te kunnen verzorgen;
  c) het gebruik van de livechat op de website om gebruik van de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken;
  d) het gebruik van nieuwsbriefsoftware om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen;
  e) het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review via de website te kunnen openbaren;
  f) het gebruik van clouddiensten voor de opslag van persoonsgegevens.

  De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur/software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur/software aan Pokéreus te kunnen aanbieden.

  Indien u eens een bestelling bij Pokéreus hebt geplaatst, mag Pokéreus u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn productenaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op uw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere overeenkomst, redelijkerwijs relevant voor u kunnen zijn. Dit betreft tevens een gerechtvaardigd belang. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

  In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Pokéreus uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.
 3. Uw toestemming. 

  Van deze grondslag is sprake wanneer:

  a) u telefonisch, per e-mail, middels het contactformulier op de website, op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Pokéreus, of wanneer u op de website een review plaatst of wanneer u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, een review schrijft of zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven;
  b) Pokéreus uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken.

  In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Pokéreus meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Pokéreus u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen. In dit kader verwerkt Pokéreus uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.
 4. Een wettelijke verplichting.

  Van deze grondslag is sprake wanneer Pokéreus moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven. Europese Economische Ruimte Pokéreus slaat uw persoonsgegevens op binnen de

  Europese Economische Ruimte
  ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Pokéreus verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Pokéreus daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Pokéreus er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Pokéreus zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

  Toegang tot persoonsgegevens
  Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Pokéreus hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. De personen die onder verantwoordelijkheid van Pokéreus vallen, evenals de door Pokéreus ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Indien Pokéreus de verwerking van uw persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde, zal Pokéreus de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten het hanteren van een verwerkersovereenkomst met deze derden om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Pokéreus, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

  Cookies die Pokéreus gebruikt
  Pokéreus gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Middels analytische cookies verzamelt Pokéreus gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Pokéreus gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

  Uw rechten
  U heeft het recht om Pokéreus te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Pokéreus een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Pokéreus verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Pokéreus u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pokéreus zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

  Bewaren van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden door Pokéreus slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is. Pokéreus legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

  Contact
  Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pokéreus, kunt u contact opnemen met Pokéreus. Pokéreus helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pokéreus of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Je winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Je verlanglijstje